Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Balans PGOsupport

Activa en passiva per 31 december 2018

Activa

Activa 2017 en 2018 (bedragen in euro's)
  2018 2017
Vaste activa  
      Materiële vaste activa 243.686 258.549
     
Vlottende activa  
      Vorderingen en overlopende activa 322.944 378.419
      Liquide middelen 1.489.984 1.190.615
   ------------- --------------
Totaal activa 2.056.614 1.827.538

 

 Passiva

Passiva 2017 en 2018 (bedragen in euro's)
  2018 2017
Eigen vermogen
      Algemene reserve 418.642 408.826
      Continuïteitsreserve 700.000 340.000
      Bestemmingsreserve 380.000 625.000
  -------------- --------------
Totaal eigen vermogen 1.498.642 1.373.826
     
Kortlopende schulden en overlopende passiva 542.111 453.757
Onderhanden werk 15.860 0
  -------------- --------------
Totaal passiva 2.056.614 1.827.538

 Terug naar het jaarverslag 2018