Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Balans PGOsupport

Activa en passiva per 31 december 2017

Activa

Activa 2016 en 2017 (bedragen in euro's)
  2017 2016
Vaste activa  
      Materiële vaste activa 258.549  0
     
Vlottende activa  
      Vorderingen en overlopende activa 378.419 158.894
      Liquide middelen 1.190.615 1.170.459
   ------------- --------------
Totaal activa 1.827.538 1.329.353

 

 Passiva

Passiva 2016 en 2017 (bedragen in euro's)
  2017 2016
Eigen vermogen
      Algemene reserve 408.826 408.033
      Continuïteitsreserve 340.000 241.967
      Bestemmingsreserve 625.000 176.185
  -------------- --------------
Totaal eigen vermogen 1.373.826 826.185
     
Kortlopende schulden en overlopende passiva 453.757 503.168
Onderhanden werk 0 0
  -------------- --------------
Totaal passiva 1.827.538 1.329.353

 Terug naar het jaarverslag 2017