Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Geld maakt geld

Opvallende resultaten uit de PG-monitor 2016 over het onderdeel financiën.

Direct naar het dashboard module financiën

Financieel is er veel veranderd voor een flink aantal organisaties. Zo is de totale subsidie die organisaties ontvangen van het ministerie van VWS flink verminderd: van 43 miljoen in 2011 naar 23 miljoen in 2015. Dat komt neer op een verlaging van de instellingssubsidie van maximaal € 120.000 naar € 35.000 per jaar.

Waarschijnlijk mede daardoor, is het aantal organisaties dat geld tekort komt in 2016 iets gestegen ten opzichte van 2015: van 87 naar 97 van 133 responderende organisaties.

Deze gegevens in een tabel bekijken.

Ook wat betreft absolute bedragen is er in 2016 meer verlies geleden dan in 2015.

Grafiek totaalbedrag tekort versus overschot

Deze gegevens in een tabel bekijken.

Zoals uit de figuren hierboven blijkt, is het resultaat nog steeds vaker positief dan negatief, maar het totaalbedrag dat overschiet, is beduidend kleiner dan in 2015 (ongeveer 1/3).

Kennelijk lukt het ons telkens om het hoofd boven water te houden. Maar het is wel snoeihard werken.

Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon

Derde geldstromen nog steeds aanzienlijk

Alle andere financieringsbronnen dan vaste contributie, vaste donatie en overheidssubsidie noemen we derde geldstromen. Voorbeelden van derde geldstromen zijn extra donaties en bijdragen van vermogensfondsen.

De 133 organisaties die meededen aan het jaarrekeningonderzoek, hebben in 2016 ruim € 65 miljoen aan derde gelden opgehaald. Dat is weliswaar € 4 miljoen minder dan in 2015, maar het is nog steeds veel geld. Bovendien vormt het aandeel derde gelden bij vrij veel organisaties een groot deel van hun totale begroting.

Hoeveel procent maken de derde gelden uit van de totale begroting? Aantal organisaties 2016 Aantal organisaties 2015

Groep 1: 0-10%

32 33
Groep 2: 10-30% 35 32
Groep 3: 30-60% 33 36
Groep 4: 60-100% 33 32
Totaal deelnemende organisaties 133 133

De gemiddelde contributie/minimumdonatie van € 25 tot € 30 levert een aantal kleine organisaties voldoende inkomsten op, maar zet bij de middelgrote en grote organisaties onvoldoende zoden aan de dijk. Andere financieringsbronnen aanboren, is niet makkelijk, maar met voldoende inspanningen wel haalbaar.

Bij de 133 organisaties waarvan we de jaarrekening hebben bekeken, is de stroom alternatieve bronnen in 2016 licht gedaald. Het aantal organisaties in deze groep dat een tekort heeft, is iets gestegen. Een voor de hand liggende verklaring is dat de organisaties door het verlies van mensen en middelen minder kans zien om alternatieve inkomstenbronnen te vinden. Meer inzetten op fondsenwerving biedt kansen.

Incidenteel krijgen we een donatie uit een nalatenschap, daar kunnen we dan extra dingen mee doen.

Mayka Overgaauw, Sarcoïdose Belangen Vereniging

Meer dan 3 wervingsinstrumenten per organisatie

Van de 92 responderende organisaties doen 26 niet of nauwelijks aan fondsenwerving. De overige 66 organisaties zijn met gezamenlijk 215 activiteiten behoorlijk actief. Dat komt neer op gemiddeld 3,3 activiteiten per organisatie.

Wat doen zij zoal om extra geld binnen te halen? Dat loopt uiteen van extra bijdrage vragen aan leden/donateurs (bij 38 organisaties) tot sponsoring (bij 24 organisaties (zie grafiek hieronder).

Deze gegevens in een tabel bekijken.

De ziekte die we vertegenwoordigen ‘slaat niet echt aan’. We zoeken daarom een breder thema voor fondsenwerving.

Mayka Overgaauw

Ervaringskennis niet altijd financieel gewaardeerd

Steeds meer organisaties worden gevraagd om ervaringskennis te leveren. Zorgprofessionals en onderzoekers bijvoorbeeld, doen steeds vaker een beroep op de ervaringsdeskundigheid bij organisaties, in richtlijntrajecten en wetenschappelijk onderzoek.
Jammer is dat daar niet altijd een vergoeding tegenover staat, terwijl de organisaties waardevolle bijdragen leveren.

Slechts 15% van de organisaties meldt dat zij in 50% of meer van de gevallen een vergoeding hebben ontvangen. Soms mag je ook geen vergoeding verwachten, zoals bij een stage of scriptie. Maar bij een ander deel van de verzoeken om kennis en patiëntervaringen te leveren, is het ontbreken van een vergoeding naar ons idee onterecht. We zullen dat in de volgende PG-monitor onderzoeken.

Wij beoordelen veel onderzoeksaanvragen. En bieden meteen onze kennis aan voor tijdens het onderzoek. Uiteraard niet gratis. De andere partij snapt dat ook.

Bert Stavenuiter

Financieel vooruitzicht iets positiever

17% van de organisaties verwacht niet rond te komen in 2017. De overige 83% denkt dus dat dit wel lukt. Dat zou een verbetering betekenen, vergeleken met 2016.

Fondsenwerving kan uitkomst bieden. Krap 1/3 van de organisaties gaat daarom de fondsenwerving uitbreiden. Ongeveer evenveel organisaties hebben geen plannen om meer fondsen te werven. Opvallend is dat ruim 1/3 weliswaar geen concrete plannen heeft, maar wel graag meer met fondsenwerving aan de slag wil. Een positief signaal voor PGOsupport om deze organisaties te helpen met fondsenwervende acties.

Geld maakt geld

De verwachting van het ministerie dat subsidievermindering vanzelf leidt tot andere inkomstenbronnen (derde geldstromen) bij organisaties, lijkt niet uit te komen. Waarschijnlijk komt dit doordat het aanboren van die andere inkomstenbronnen niet vanzelf gaat, maar inspanning en ook geld kost (investeren).
De recente verhoging van de instellingssubsidie biedt hier kansen voor. Als organisaties dat extra geld inzetten voor fondsenwerving, levert dat meer rendement op.

Cijfers uit deze PG-monitor bewijzen het: organisaties die meer (menskracht/activiteiten) inzetten op fondsenwerving, halen meer derde gelden binnen.

Ook meer geld verdienen met fondsenwerving?

PGOsupport biedt een compleet dienstenpakket voor fondsenwerving. Effectieve strategieën om structurele inkomsten te werven. Acties die geld in het laatje brengen. We helpen met raad én daad.

Terug naar het overzicht

Wil je meer weten over fondsenwerving? Of heb je ideeën?

Renske Noordhuis, adviseur fondsenwerving, bespreekt graag de mogelijkheden met je.

Bel of app mij 06 4093 2839