Ga direct naar de content

Patiëntenorganisaties willen actiever worden met raadpleging achterban

5 mei 2021

Patiëntenorganisaties zijn op veel manieren in contact met hun achterban. Ze vinden dat vooral belangrijk voor belangenbehartiging en om het jaarplan en hun dienstverlening aan te scherpen.

Deel deze pagina:

Daarbij zorgt achterbanraadpleging ook voor meer verbinding met leden en donateurs: “Het is een kans om je leden aan boord te houden en nieuwe leden te trekken”.

Resultaten online dialoog achterbanraadpleging

Dit zijn de resultaten van onze online dialoog: ‘Hoe zorg je dat je weet wat er leeft onder je achterban?’. Vorige maand stuurden we alle patiënten- en cliëntenorganisaties een uitnodiging om deel te nemen aan deze dialoog.

Met de dialoog willen we een beter beeld krijgen hoe en waarom de organisaties achterhalen wat er leeft onder hun achterban. Wat willen ze daarin verbeteren, welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig en wat kan PGOsupport daarin betekenen?

Methode: online dialoog

In de online dialoog beantwoordden in de eerste ronde, 70 mensen onze vragen. Aan de tweede ronde deden 59 mensen mee. Zij reageerden op een set (geanonimiseerde) antwoorden van andere deelnemers, uit ronde 1.

Onder het artikel lees je meer over de werkwijze en over de deelnemers.

Weten wat leeft gebeurt op veel manieren

De meeste organisaties geven aan dat zij met regelmaat hun achterban actief raadplegen. Dat doen ze op verschillende manieren, zoals peilingen op sociale media, vragen tijdens de algemene ledenvergadering en contact- of ledendagen, uitzetten van vragenlijsten, en focusgroepen en interviews.
Sommige organisaties bekijken en registreren daarnaast ook signalen en berichten die spontaan binnenkomen, zoals uit Facebookgroepen, e-mails en telefoontjes


Het is belangrijk dat we doen waar behoefte aan is.
Een deelnemer aan de online dialoog

Nut en noodzaak van achterbanraadpleging

een man en een vrouw staat naast een beeldscherm waarop een enquete te zien isOver nut en noodzaak van achterbanraadpleging is geen discussie, bijna iedereen in de dialoog is het erover eens dat het noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren. De deelnemers onderscheiden grofweg 3 redenen:

 1. Dienstverlening en jaarplan aanscherpen.
  Weten wat de achterban wil en waar behoefte aan is, helpt organisaties om de dienstverlening hierop af te stemmen. Een deelnemer: “Het is belangrijk dat we doen waar behoefte aan is.” Het is ook een manier om tevredenheid te peilen: “We willen weten hoe ze activiteiten ervaren en wat de wensen zijn voor een volgende keer”.
 2. Input voor belangenbehartiging.
  De signalen uit de achterban zijn essentieel voor belangenbehartiging. Zo schrijft iemand: “We richten ons steeds meer op belangenbehartiging. Om dat zo effectief mogelijk te doen willen we weten wat voor onze leden nu écht van belang is.”
 3. (Ver)binden met de achterban.
  Bevragen van de achterban vergroot volgens deelnemers ook de betrokkenheid van de leden. Iemand schrijft: “Het is een kans om je leden aan boord te houden en nieuwe leden te trekken.”
“Het is een kans om je leden aan boord te houden en nieuwe leden te trekken.”

Een deelnemer aan de online dialoog Enkele deelnemers geven aan dat ze raadpleging niet persé nodig vinden. Men neemt de besluiten bijvoorbeeld in het bestuur, eventueel na overleg in de algemene ledenvergadering. Een reden die hiervoor genoemd wordt, is de passiviteit van de leden.

Verbeterpunten

Een derde van de respondenten is tevreden met de huidige manier van werken. De anderen zouden de achterban meer of beter willen raadplegen, of de uitkomsten beter benutten. Bijvoorbeeld door of om:

 • meer jongeren te bereiken
 • vaker iets te doen met enquêtes
 • mensen op een betere of andere manier te bevragen
 • meer ideeën te horen
 • de achterban minder ad hoc te betrekken
 • een bredere, soms minder zichtbare groep te bevragen en bereiken

Enkele deelnemers delen de zorg dat ze hun achterban niet willen overvragen.

Kennis, vaardigheden en ondersteuning

We vroegen de deelnemers welke kennis, vaardigheden en ondersteuning zij missen of nodig hebben voor een achterbanraadpleging naar hun wens. Een greep uit de antwoorden:

 • Kennis en vaardigheden: goed kunnen formuleren van vragen, online een groep begeleiden, advies over verwerken van resultaten
 • Techniek: informatie over te gebruiken software
 • Communicatie(middelen): communicatieplan waarin raadpleging opgenomen is, hoe jongeren bereiken?, kennis over sociale media
 • Praktisch: praktijkvoorbeelden van andere organisaties, extra handen en middelen.

Wisselend budget voor achterbanraadpleging

Ruim 40% van de deelnemers geeft aan dat hun organisatie budget gereserveerd heeft voor achterbanraadpleging. Soms is bijvoorbeeld een bedrag opgenomen in subsidieaanvragen. Kosten worden onder andere gemaakt voor een abonnement op een enquêteprogramma en het organiseren van bijeenkomsten.
De begrote bedragen zijn voor de meeste organisaties niet omvangrijk. Zo schrijft iemand: “Het budget is beperkt, dit is maar een klein deel van onze begroting. Ook hier moeten we keuzes maken: óf bijeenkomsten óf enquête!”.

De organisaties die geen budget hebben begroot, vinden een specifiek budget niet altijd nodig: “Het meeste gaat online, met weinig kosten (behalve tijd).” Anderen vinden het wel een goed idee: “Niet op dit moment. Maar als we daar actief aan zouden gaan werken, zouden we waarschijnlijk wel budget vrij kunnen maken.”

Acties PGOsupport

Weten wat er leeft en speelt is belangrijk voor patiëntenorganisaties om relevant te blijven en verschil te maken voor de mensen die zij vertegenwoordigen. Daarom hebben wij een breed aanbod om patiëntenorganisaties verder te helpen. Van een cursus Enquêtes maken tot een advies over achterbanraadplegingonline dialoogtoolenquêtetool Spidox en individueel advies door een van onze adviseurs.

Uit deze raadpleging concluderen we vooral dat we dat aanbod nog beter onder de aandacht kunnen brengen. Zowel online, als in onze gesprekken met patiëntenorganisaties. En we gaan kijken hoe we ons aanbod nog kunnen uitbreiden of aanscherpen. We houden je op de hoogte via onze kanalen.

Aanbod achterbanraadpleging PGOsupport

Alle informatie over ons aanbod vind je op de adviespagina Raadplegen achterban.

Werkwijze online dialoog achterbanraadpleging

De online dialoog bestond uit 2 rondes:

 • Ronde 1 met 9 vragen over de eigen organisatie, 4 open en 5 gesloten vragen.
 • Ronde 2 waarin de respondenten reageerden op de antwoorden van een andere deelnemer, op vragen uit de eerste ronde.
  Iedere respondent kreeg een (anoniem) setje antwoorden van andere deelnemers te zien op 3 van de open vragen uit de eerste ronde. Deelnemers konden aangeven of ze zich in het antwoord herkenden, door een score aan te geven van -3 tot en met +3. Met de mogelijkheid om een toelichting te geven op die score.

Deelnemers online dialoog

Aan ronde 1 deden 70 mensen mee:

 • 61% van een vereniging met leden
 • 28% van een stichting met donateurs
 • 11% van een andere organisatie, zoals een cliëntenraad, gefuseerde stichting en vereniging, en een gemeentelijke commissie

Aan ronde 2 deden 59 mensen mee. 46 van hen hadden ook al meegedaan in ronde 1.

naar boven

Meer weten?

Neem contact op met
Caroline Donner

Caroline Donner

adviseur achterbanraadpleging