Ga direct naar de content

Wat is nieuw in de nieuwe subsidieregeling?

20 maart 2023

Twee weken geleden publiceerde het ministerie van VWS een concepttekst van de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Veel organisaties zaten hierop te wachten. Naast een instellingssubsidie kun je straks ook een projectsubsidie voor meer impact en bereik aanvragen. PGOsupport bekeek de nieuwe subsidieregeling (2024-2028). Wat is nieuw vergeleken met het vorige beleidskader?

Deel deze pagina:

De subsidieregeling is voor verenigingen of stichtingen die zich richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Deze subsidieregeling vervangt het beleidskader 2019-2023. Het is nog een concepttekst. Er kunnen dus nog dingen veranderen. Toch is het belangrijk om alvast te weten welke kant het op gaat, zodat je je hierop als organisatie kunt voorbereiden. Want er zijn belangrijke veranderingen.

4 soorten subsidies

De nieuwe subsidieregeling maakt onderscheid tussen 4 verschillende subsidies:

  • Instellingssubsidie, totaal 19 miljoen per jaar
  • Projectsubsidie gericht op impact en bereik, totaal 1,5 miljoen per jaar
  • Instellingssubsidie federaties van samenwerkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties, totaal 2,0 miljoen per jaar
  • Instellingssubsidie pg-koepels: Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in), totaal 8,0 miljoen per jaar.

De instellingssubsidie is voor belangenbehartiging, informatievoorziening of de organisatie van lotgenotencontact, en moet jaarlijks aangevraagd worden (tussen 1 september en 1 oktober).

Wat is nieuw vergeleken het vorige subsidiekader?


1. Meer geld beschikbaar

Allereerst is er meer geld te verdelen. Organisaties kunnen ook een groter bedrag aanvragen. De maximale instellingssubsidie is nu € 75.000 (voorheen max. € 45.000, excl. € 10.000 - 15.000 voor backoffice-taken) per jaar per organisatie.

Backoffice-werkzaamheden zitten nu in de instellingssubsidie. Kosten voor het verrichten of uitbesteden van backofficetaken worden gesubsidieerd tot ten hoogste 20% van het door de patiëntenorganisatie aangevraagde subsidiebedrag. Onder backoffice valt: bestuursondersteuning, leden- of donateursadministratie, financiële administratie en communicatie en digitaal werken.

2. Meer ruimte voor nieuwe toetreders

Een ander nieuw punt is dat er meer mogelijkheden zijn voor ‘nieuwe toetreders’, ofwel organisaties die eerder (vorige boekjaar) geen instellingssubsidie kregen. Zij komen nu makkelijker in aanmerking voor subsidie. Dit komt door aanpassing van 2 voorwaarden:

  1. organisaties hoeven niet 2 jaar maar 1 jaar actief te zijn met activiteiten die voldoen aan de subsidievoorwaarden, en
  2. nieuwe toetreders die 25% meer betalende leden of donateurs hebben dan een reeds gesubsidieerde organisatie (met dezelfde aandoening als de reeds gesubsidieerde organisatie) kunnen nu ook in aanmerking komen voor subsidie.

3. Meer ruimte voor variatie in activiteiten

In het vorige subsidiekader dienden organisaties 3 kerntaken uit te voeren; belangenbehartiging, informatievoorziening én de organisatie van lotgenotencontact. In de nieuwe subsidieregeling is het niet verplicht om deze alle drie te doen, maar kun je ook een instellingssubsidie aanvragen voor 1 of 2 van deze 3 activiteiten (artikel 2.1 van subsidieregeling). Ook kunnen patiëntenorganisaties die zich richten op aandoeningsoverstijgende thema's nu een instellingssubsidie aanvragen (voorheen kon dit niet). 

4. Meer aandacht voor aandoeningsoverstijgende samenwerking

De instellingssubsidie biedt nu ook mogelijkheden voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die zich inzetten voor aandoeningsoverstijgende thema’s. Nieuw is een instellingssubsidie voor federatieve samenwerkingsverbanden, met minimaal 5 pg-organisaties. Deze subsidie is voor activiteiten die gericht zijn op aandoeningsoverstijgende belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatievoorziening of inhoudelijke samenwerking.

5. Projectsubsidies voor impact en bereik

Nieuw is dat indien je organisatie een instellingssubsidie ontvangt, ook een projectsubsidie kunt aanvragen voor maximaal een periode van 2 jaar. Deze projectsubsidie is een stimulans voor organisaties die willen werken aan verbetering van de eigen slagkracht en de maatschappelijke impact willen vergroten. Het gaat dan om: het ontwikkelen van een impactverhaal, onderzoek naar behoeften van de doelgroep, ontwikkelen van samenwerkingsrelaties, het doorvoeren van verbetering gericht op meer effectiviteit, leden- of donateurswerving of fondsenwerving. De projectsubsidie bedraagt maximaal € 125.000 (voor 2 jaar) per pg-organisatie.

6. Toegankelijkheid

Tot slot nog een belangrijk detail wat ook nieuw is: activiteiten in het kader van lotgenotencontact dienen gratis toegankelijk te zijn voor iedereen die behoren tot de doelgroep (daaronder ook: niet-leden en/of donateurs). De informatievoorziening dient ook digitaal kosteloos beschikbaar, openbaar en toegankelijk te zijn, en ‘in lijn met de stand van de wetenschap en medische praktijk’. De aangeboden informatie dient ook begrijpelijk te zijn (taalniveau B1) en in ieder geval in het Nederlands te worden aangeboden.

7. Vereenvoudiging van de subsidiesystematiek

Om het aanvragen van een instellingssubsidie overzichtelijker en minder arbeidsintensief te maken, zijn backoffice taken nu onderdeel van de instellingssubsidie. Hiervoor hoeft niet, zoals voorheen, een aparte aanvraag te worden ingediend. Ook is er een vereenvoudiging van de begroting en financiële verantwoording.

Consultatieronde: geef je mening

Via een internetconsultatie kan iedereen de nieuwe regeling inzien en inbreng leveren tot en met 4 april.

Ondersteuning PGOsupport bij projectaanvraag

PGOsupport kan na een grondige analyse helpen met advies voor een projectaanvraag voor meer impact en bereik. Een organisatie die impactgericht werkt kan haar bereik in aantallen en succes vergroten. PGOsupport kan een analyse maken van jouw organisatie en een advies geven over het verandervraagstuk om impactgerichter te werken. Ook geven we advies over de te zetten stappen om dit verandervraagstuk aan te pakken. Neem voor meer informatie contact op met Nienke Oosting, adviseur Impact en bereik.

Informatiebijeenkomsten

PGOsupport zal later dit jaar informatiebijeenkomsten organiseren over het proces van aanvragen. Meld je aan voor de nieuwsbrief van PGOsupport om hiervan op de hoogte te blijven.