Ga direct naar de content

Wat is nieuw in de nieuwe subsidieregeling?

14 augustus 2023

Tussen 1 september en 1 oktober 2023 kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties een instellingssubsidie aanvragen. PGOsupport bekeek de nieuwe subsidieregeling (2024-2028). Wat is nieuw vergeleken met het vorige beleidskader?

Deel deze pagina:

(update: 1 september 2023)

De subsidieregeling is voor verenigingen of stichtingen die zich richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Deze subsidieregeling vervangt het beleidskader 2019-2023. Er zijn belangrijke veranderingen.

4 soorten subsidies

De nieuwe subsidieregeling maakt onderscheid tussen 4 verschillende subsidies, ook wel 'stromen' genoemd. De subsidiebedragen voor alle subsidiestromen gaan omhoog:

  • Instellingssubsidie, totaal 19 miljoen per jaar
  • Projectsubsidie gericht op impact en bereik, totaal 1,5 miljoen per jaar. Projectsubsidies kunnen vanaf 1 jan. 2024 worden aangevraagd.
  • Instellingssubsidie federaties van samenwerkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties, totaal 2,0 miljoen per jaar
  • Instellingssubsidie pg-koepels: Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in), totaal 8,0 miljoen per jaar.

De instellingssubsidie is voor belangenbehartiging, informatievoorziening of de organisatie van lotgenotencontact, en moet jaarlijks aangevraagd worden (tussen 1 september en 1 oktober).

Wat is nieuw vergeleken methet vorige subsidiekader?


1. Meer geld beschikbaar

Allereerst is er meer geld te verdelen. Organisaties kunnen ook een groter bedrag aanvragen. De maximale instellingssubsidie wordt nu € 75.000 (voorheen max. € 45.000, excl. € 10.000 - 15.000 voor backoffice-taken) per jaar per organisatie.

Backoffice-werkzaamheden zitten nu in de instellingssubsidie. Kosten voor het verrichten of uitbesteden van backofficetaken worden gesubsidieerd. Indien dit hoger is dan 20% van het door de patiëntenorganisatie aangevraagde subsidiebedrag, dan gelden er extra voorwaarden. Onder backoffice valt: bestuursondersteuning, leden- of donateursadministratie, financiële administratie en communicatie en digitaal werken.

2. Meer ruimte voor nieuwe toetreders

Een ander nieuw punt is dat er meer mogelijkheden zijn voor ‘nieuwe toetreders’, ofwel organisaties die eerder (vorige boekjaar) geen instellingssubsidie kregen. Zij komen nu makkelijker in aanmerking voor subsidie. Dit komt door aanpassing van 2 voorwaarden:

  1. organisaties hoeven niet 2 jaar maar 1 jaar actief te zijn met activiteiten die voldoen aan de subsidievoorwaarden (je moet als organisatie dan wel 1 jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel), en
  2. nieuwe toetreders die 50% meer betalende leden of donateurs hebben dan een reeds gesubsidieerde organisatie (met dezelfde aandoening als de reeds gesubsidieerde organisatie) kunnen nu ook in aanmerking komen voor subsidie.

3. Aandoeningsoverstijgende thema's

Patiëntenorganisaties die zich richten op aandoeningsoverstijgende thema's kunnen nu ook een instellingssubsidie aanvragen (voorheen kon dit niet). 

4. Toegankelijkheid

Voor de instellingssubsidie geldt dat activiteiten in het kader van lotgenotencontact voor leden of donateurs van pg-organisaties laagdrempelig toegankelijk zijn (eventueel met een beperkte onkostenvergoeding). Ook lotgenotencontact voor niet-leden valt onder de nieuwe subsidieregeling. Er gelden 3 belangrijke verplichtingen voor het inzetten van een instellingssubsidie voor informatievoorziening: 1) de algemene informatie dient voor iedereen kosteloos, en zo veel mogelijk digitaal beschikbaar te zijn, 2) de informatievoorziening dient aan te sluiten bij de medische wetenschap, medische praktijk of collectieve ervaringskennis, 3) de informatie dient 'begrijpelijk' te zijn. Het advies is op B1 taalniveau, met een uitzondering voor complexe medische informatie over aandoeningen en/of behandelingen. Het is wel mogelijk om specifieke informatie, zoals een tijdschrift, te verbinden aan een lidmaatschap of donateurschap.

5. Vereenvoudiging van de subsidiesystematiek

Om het aanvragen van een instellingssubsidie overzichtelijker en minder arbeidsintensief te maken, zijn backoffice taken nu onderdeel van de instellingssubsidie. Hiervoor hoeft niet, zoals voorheen, een aparte aanvraag te worden ingediend. Ook is er een vereenvoudiging van de begroting en financiële verantwoording (minder gedetailleerd). 

6. Meer aandacht voor aandoeningsoverstijgende samenwerking

De instellingssubsidie biedt nu dus ook mogelijkheden voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die zich inzetten voor aandoeningsoverstijgende thema’s. Hiernaast is er een nieuwe instellingssubsidie voor federatieve samenwerkingsverbanden, met minimaal 5 reeds gesubsidieerde pg-organisaties. Dit samenwerkingsverband moet dan wel minimaal een jaar voor de subsidieaanvraag te hebben gefunctioneerd. De subsidie is voor activiteiten die gericht zijn op aandoeningsoverstijgende belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatievoorziening of inhoudelijke samenwerking.

7. Projectsubsidies voor impact en bereik

Nieuw is dat een organisatie die instellingssubsidie ontvangt, ook een projectsubsidie voor impact en bereik kan aanvragen voor maximaal een periode van 2 jaar. Deze projectsubsidies kunnen vanaf 1 januari 2024 aangevraagd worden. Deze projectsubsidie is een stimulans voor organisaties die willen werken aan verbetering van de eigen slagkracht en de maatschappelijke impact willen vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: het ontwikkelen van een impactverhaal, onderzoek naar behoeften van de doelgroep, ontwikkelen van samenwerkingsrelaties, het doorvoeren van verbetering gericht op meer effectiviteit, leden- of donateurswerving of fondsenwerving. De projectsubsidie bedraagt maximaal € 125.000 (voor 2 jaar) per pg-organisatie. 

Informatiebijeenkomsten

Ondersteuning PGOsupport bij projectaanvraag

PGOsupport kan na een grondige analyse helpen met advies voor een projectaanvraag voor meer impact en bereik (aan te vragen vanaf 1 januari 2024) Een organisatie die impactgericht werkt kan haar bereik in aantallen en succes vergroten. PGOsupport kan een analyse maken van jouw organisatie en een advies geven over het verandervraagstuk om impactgerichter te werken. Ook geven we advies over de te zetten stappen om dit verandervraagstuk aan te pakken. Neem voor meer informatie contact op met Rineke Geschiere van PGOsupport.

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur