Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Online dialoogtool

Voer een online dialoog met je achterban. Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Afhankelijk van wat je wilt achterhalen, is de online dialoogtool Circlelytics een handig hulpmiddel om meningen of behoeften bij je achterban te peilen.

Via de tool kun je een online dialoog voeren met 10 tot vele 10.000den mensen tegelijk. Hij combineert de rijke informatie uit ongestructureerde informatie met de kracht van kwantitatieve analyse.

Zo kun je bij veel mensen uit je achterban kwalitatieve informatie ophalen en verwerken, wat voorheen voor de meesten alleen haalbaar was met bijvoorbeeld focusgroepen.

Zo werkt de online dialoogtool

De online dialoog bestaat uit 2 rondes:

Ronde 1 meningsvorming

Op hun telefoon, computer of tablet geven deelnemers antwoord op vragen en stellingen. Daarin delen ze hun meningen, ervaringen of behoeften.

Ronde 2 voortschrijdend inzicht

In ronde 2 krijgen alle deelnemers een set antwoorden op vragen uit ronde 1 geanonimiseerd terug. Met een score geven zij aan in hoeverre ze een mening of behoefte delen en verrijken dat met hun toelichtingen. Zo leren ze van elkaar, stellen eventueel hun mening bij en komen samen tot een prioritering van meningen of behoeften. 

indicatie voor draagvlak

De ideeën, meningen of behoeften met het meeste draagvlak en de argumenten daarvoor zijn direct, anoniem zichtbaar voor jou als organisator.

Toepassing

Afhankelijk van je exacte onderzoeksvraag is de online dialoogtool Circlelytics geschikt voor allerlei soorten meningspeiling, zoals:

 • Input meerjarenplan
 • Input belangenbehartiging
 • Behoefte lotgenotencontact
 • Verbeterpunten kwaliteit van zorg

Voordelen

 • Kwalitatief onderzoek op grote schaal
 • Anoniem de ruimte om je mening te geven
 • Geen sociaal-wenselijke antwoorden
 • Kwalitatieve informatie snel gestructureerd
 • Voortschrijdend inzicht en reflectie mogelijk
 • Uitwisseling tussen grote groepen mensen mogelijk
 • Gezamenlijke vorming van ideeën, meningen of behoeften
 • Bevordert draagvlak en verbondenheid (samen ontwikkelen)
 • Beste resultaten én inzicht in het draagvlak direct beschikbaar

Ook aan de slag met de online dialoogtool?

De online dialoogtool biedt een nieuwe manier van achterbanraadpleging. PGOsupport onderzoekt graag samen met enkele patiënten- en cliëntenorganisaties de toegevoegde waarde van deze tool. 
Heb je een onderzoeksvraag voor een achterbanraadpleging? En denk je dat de online dialoogtool je daarbij kan helpen? Neem dan contact op met Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie.

Terug naar achterbanraadpleging.

Heb je een onderzoeksvraag voor een achterbanraadpleging?

En denk je dat de online dialoogtool je daarbij kan helpen? Neem dan contact op met Eva Vroonland, adviseur patiëntenparticipatie.

Neem contact op met Eva