Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Patiëntenorganisaties financieel gezond

Van 123 onderzochte patiëntenorganisaties zijn er 105 financieel gezond. Dat blijkt uit ons jaarrekeningenonderzoek. Boekhoudkundig hebben de organisaties hun zaken dus goed op orde.

Geen financiële armslag

Gelukkig slagen de meeste organisaties erin om hun huishoudboekje op orde te houden. Dat betekent echter niet dat het de organisaties financieel voor de wind gaat. Het kost ze behoorlijk veel inspanning om het hoofd boven water te houden. Het ontbreekt aan tijd en mensen om meer inkomsten te genereren. Daarom hebben veel organisaties amper financiële armslag om hun ambities waar te maken.

Kosten gestegen

De totale inkomsten van de organisaties zijn het afgelopen jaar gedaald met 1,7%, ondanks dat de subsidie van VWS per organisatie met € 10.000 is gestegen. Ook de kosten stegen, met 6%. De meeste patiëntenorganisaties komen hierdoor niet in de problemen. Dat blijkt uit het jaarrekeningenonderzoek, uitgevoerd door een afstudeerstudent van de Hogeschool Utrecht, in opdracht van PGOsupport. Het onderzoek is onderdeel van de PG-monitor.

Inkomstendaling

Dit is het tweede onderzoek op rij naar de jaarrekeningen van patiëntenorganisaties. Dit jaar zijn tevens de balansen onderzocht om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het eigen vermogen en de inkomsten.

Uit het vorige onderzoek, over het jaar 2016, kwam al een dalend resultaat naar voren. Is hier inmiddels sprake van een trend? Daar lijkt het niet op.

Kleinere organisaties doen het beter

De meeste organisaties met een omzet tot € 100.000 zagen hun inkomsten juist toenemen.
Subsidies, giften en contributies zijn de belangrijkste inkomstenbronnen, met als grootste post ‘overige subsidies’. Dit zijn fondsen van stichtingen of andere organisaties ter ondersteuning van de activiteiten van patiëntenorganisaties. Goed voor 43% van de inkomsten.

Inkomsten uit andere bronnen dan subsidies zijn ook licht gestegen. Dit zijn de zogenoemde derde gelden. Hieronder vallen bijvoorbeeld projectgebonden financiering, sponsoring, donaties en fondsenwerving.

De daling van het totale resultaat in 2017 komt vooral door de forse verliezen van een paar grote organisaties met een omzet boven de € 500.000. Dit vertekent het beeld voor de rest en brengt het gemiddelde resultaat op € -2.712.870. Het verschil komt door de toename van de kosten met € 3.515.634, vooral aan wetenschappelijk onderzoek, en de daling van de totale inkomsten met € 1.504.037.

Laten we 1 organisatie met grote verliezen buiten beschouwing, dan is het resultaat van alle organisaties bij elkaar positief.

De sector is boekhoudkundig financieel gezond

Dit jaar is ook de financiële gezondheid van de onderzochte organisaties bepaald. Dat is gedaan met boekhoudkundige criteria zoals current ratio, solvabiliteit, rentabiliteit en netto werkkapitaal. De onderzoeker concludeert dat het gemiddelde van de kengetallen van de organisaties in 2017 is gedaald, maar dat 90% van de organisaties voldoet aan de belangrijkste ratio’s voor financiële gezondheid.

Lees meer over de financiën van patiëntenorganisaties in de PG-monitor.

Weten hoe je je organisatie gezond houdt?

Neem contact op met Joos Vaessens. Hij gaat er graag met je over in gesprek.

Bel of app mij op 06 5383 6064