Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

PG-monitor 2017 - financiën en fondsenwerving

Vaker verlies dan in 2016 en weinig plannen voor fondsenwerving

Direct naar de details in het interactieve dashboard financiën.

Meer verlies, maar overall boekhouding op orde

In het boekjaar 2017 hebben patiënten- en cliëntenorganisaties vaker en meer verlies geleden dan in 2016. Grote organisaties met een omzet van meer dan 500.000 zijn hier voornamelijk verantwoordelijk voor, zij halen het gemiddelde naar beneden.

De totale inkomsten van de organisaties zijn gedaald met 1,7%. Vergeleken met 2016 zijn er toch meer organisaties met een toename van hun inkomsten. De totale daling komt door de grote organisaties met een omzet boven de € 500.000, die in 2017 grote verliezen hebben geleden. Dit zorgt dat het financiële resultaat voor alle pg-organisaties opgeteld negatief is, met een bedrag van € -2.712.870.

Laten we de enkele grote organisaties buiten beschouwing dan is het overall resultaat positief met bijna 1 miljoen euro.

Uit het jaarrekeningonderzoek komt naar voren dat 90% van de organisaties boekhoudkundig financieel gezond is. Wat niet wegneemt dat veel organisaties te weinig geld hebben om hun ambities waar te maken.

Fondsenwerving

Het doel van VWS was om organisaties meer eigen geld te laten werven. Het totaal aan opgehaalde derde gelden was vrijwel gelijk aan vorig boekjaar, terwijl het subsidiebedrag in 2017 € 10.000 lager was dan in 2016.

Bijna de helft van alle organisaties die zich bezighouden met fondsenwerving richten zich op ‘extra particuliere donaties’, een ‘vrijwillige eigen bijdrage van leden of donateurs’ en ‘giften’.

Veel organisaties (44%) hebben geen ideeën of plannen voor fondsenwerving.

De ‘eerste geldstroom’ van de organisaties bestaat uit contributies (bij verenigingen) of vaste donaties (bij stichtingen). Het gemiddeld aantal donateurs is gestegen terwijl het gemiddeld aantal leden is gezakt.

Direct naar de details in het interactieve dashboard financiën.

Resultaten over het thema financiën in 2016

Terug naar de overzichtspagina