Ga direct naar de content

Financiële verantwoording PGOsupport

Omdat PGO-support een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, publiceert PGOsupport deze financiële verantwoording: Activa en passiva per 31 december 2022, en eerdere jaren.

Deel deze pagina:

Activa

(bedragen in euro's)
2022
Vaste activa
Materiële vaste activa 74.582
Vlottende activa  
Vorderingen en overlopende activa 452.936
Liquide middelen 2.050.884
Totaal activa 2.578.402

 

Passiva

(bedragen in euro's)
  2022
Eigen vermogen
Algemene reserve 24.286
Continuïteitsreserve 850.000
Bestemmingsreserve 1.096.498
Totaal eigen vermogen 1.970.784
Kortlopende schulden en overlopende passiva 593.573
Onderhanden werk 14.045
Totaal passiva 2.578.402

 

Activa

(bedragen in euro's)
2021
Vaste activa
Materiële vaste activa 72.660
Vlottende activa  
Vorderingen en overlopende activa 407.751
Liquide middelen 1.820.764
Totaal activa 2.301.175

 

Passiva

(bedragen in euro's)
  2021
Eigen vermogen
Algemene reserve 0
Continuïteitsreserve 850.000
Bestemmingsreserve 896.498
Totaal eigen vermogen 1.746.498
Kortlopende schulden en overlopende passiva 519.903
Onderhanden werk 34.774
Totaal passiva 2.301.175

 

Activa

(bedragen in euro's)
2020
Vaste activa
Materiële vaste activa 133.881
Vlottende activa  
Vorderingen en overlopende activa 398.802
Liquide middelen 1.356.628
Totaal activa 1.889.311

 

Passiva

(bedragen in euro's)
  2020
Eigen vermogen
Algemene reserve 434.041
Continuïteitsreserve 700.000
Bestemmingsreserve 300.000
Totaal eigen vermogen 1.434.041
Kortlopende schulden en overlopende passiva 455.270
Onderhanden werk 0
Totaal passiva 1.889.311